Chiến Quốc Sát - Quốc Sĩ Vô Song

Chiến Quốc Sát - Quốc Sĩ Vô Song

Có thể xem là hậu truyện ngắn của Xuân Thu Chiến Hùng.

Xuân Thu Chiến Quốc, loạn lạc khắp nơi, quần hùng nổi lên, quần ma loạn vũ. Ai chính ai tà, khó mà phân biệt.

5 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV